פתיחת חברה

המבקשים לרשום חברה יגישו לרשם את המסמכים הבאים:

  1. תקנון חברה (סעיף 8 לחוק החברות)

א. התקנון יכלול את הפרטים הבאים (סעיף 18):

  • שם החברה- חברה רשאית להירשם בכל שם וזאת בהתאם לסעיפים 26 עד 31 לחוק החברות.

במידה שהשם אינו תקין ויש לשנותו אין לאפשר לבצע

את התיקון על התקנון.

  • מטרות החברה

ככלל, החברה תציין כי תעסוק בכל עיסוק חוקי (סעיף

32 (1) לחוק).

חברה המבקשת לפרט את סוגי עיסוקיה תציין זאת

בתקנון ותסמן בטופס ("בקשה לרישום חברה") את

סעיף 32 (3) לחוק.

  • פרטים בדבר הון המניות הרשום

בתקנון חייב להופיע הון המניות הרשום.

חריג: אם מדובר בהון מניות לא נקוב, אין צורך שיופיע

הון המניות אלא מספיק שיופיע מספר המניות.

  • פרטים בדבר הגבלת אחר

האם החברה מוגבלת במניות/ לא מוגבלת

ב. עורך-דין יאמת את התקנון בחתימה וחותמת.

ג. למעט שם החברה שהינו בר שינוי, עבור כל כל טעות אחרת בתקנון יש להמציא תקנון מתוקן עם חותמת וחתימה של עו"ד.

  1. הצהרה של הדירקטורים הראשונים (סעיף 8)

במידה והדירקטור הינו תאגיד, החתימה על הצהרת דירקטורים תהיה על ידי אדם מטעם החברה, המוסמך לחתום בשם החברה.

  1. דגשים למילוי הבקשה לרישום חברה (טופס 1)

א. שם החברה המוצע חייב להיות זהה לשם שנכתב בתקנון.

ב. יש לסמן את החלופה המתאימה בדבר אחריות בעלי המניות.

ג. במידה והבקשה לרישום חברה מוגשת ע"י תאגיד, החתימה על בקשה תהיה על ידי אדם מטעם החברה, המוסמך לחתום בשם החברה.

ד. יש לסמן את הון החברה בהתאם לתקנון (ולמחוק את המיותר).

כמו כן, ההון הרשום צריך להיות זהה להון המורכב מ: "מניות ללא ערך נקוב/ מניות בנות…".

ה. על ההצהרה יחתמו המבקש את רישום החברה ועו"ד, המאמת את פרטי החותם.

  1. הצהרת בעלי המניות

יש להוסיף דף נפרד המייחד את הצהרת בעלי המניות, כאשר כל בעל מניות יצהיר

בפני עורך- דין.

חשוב: התצהיר של בעלי המניות חייב להיות מנוסח באופן מלא,

הכולל את שמות בעלי המניות המצהירים ותעודת זהות שלהם

בתצהיר (אין לכתוב "הופיעו בפני בעלי מניות לעיל…", או

"מצהיר בזאת…") במידה וקיים בעל מניות אחד, מספיק שיהיה

חתום בבקשה לרישום, ואין צורך לצרף הצהרה נפרדת. במידה

וקיימים כמה בעלי מניות, זה שחתם על הבקשה יהיה פטור

מלחתום על תצהיר, אך השניים האחרים יהיו מחויבים להמציא

טופס הצהרה.

5. טופס הגשת מסמכים לרישום חברה:

בטופס זה יש למלא 3 שמות חלופיים מוצעים, וכן לציין את מספר העותקים המאומתים המבוקשים.

חשוב : הן לצורך בירורים טלפוניים , והן לצורך משלוח SMS לגבי סיום הטיפול, יש למלא בטופס את מספר הטלפון של מגיש הבקשה שהוא אחד מבעלי המניות, או של עו"ד המוסמך מטעם החברה לטפל בבקשה.

אין למלא בטופס טלפון של כל גורם אחר שאינו קשור לחברה, כגון שליחים וכיו"ב.

6. רישום חברת יחיד במסלול מקוצר – טופס אחד בלבד

בחברת יחיד, שבה אזרח ותושב ישראל הוא בעל המניות היחיד וגם הדירקטור היחיד, אין צורך בכל הטפסים, וניתן להשתמש בטופס אחד בלבד.

יש להגיש את הבקשה עם טופס הגשת מסמכים לרישום חברה.

רישום חברה ללא צורך בהגעה למשרדי רשם החברות

ניתן לבצע רישום חברה ביעילות ובקלות באמצעות שליחת המסמכים למשרדי רשם החברות:

רשות התאגידים- רשם החברות, מחלקה משפטית- רישום חברה חדשה, ת"ד 28178, ירושלים 91281 .

הטיפול ברישום החברה יתבצע עד 14 ימי עבודה ממועד קבלת המסמכים במשרדי הרשם.

צור קשר